Loading...

Hội đồng Quản trị (HĐQT):

HĐQT đương nhiệm của FBV gồm Chủ tịch HĐQT – ông Phạm Hồng Sơn và các thành viên

ctd-sodotochuc-1024x724

Ban Kiểm soát (BKS): 
BKS đương nhiệm gồm Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty: 
Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng Giám đốc – Ông Lê Khắc Trọng. Ngoài ra còn có 1 Phó Tổng Giám Đốc và 4 Giám đốc chức năng khác.